Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Becom Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.2.2024 Viimeisin muutos 2.2.2023

 1. Rekisterinpitäjä

Becom Group Oy

Y-tunnus: 3108253-9

Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki

 2. Rekisterin nimi

Becom Groupin verkkokaupan käyttäjärekisteri

 3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sopimussuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää asiakasprofilointia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä, palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen, palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi, asiakas-, mielipide-ja markkinatutkimukset, liiketoiminnan kehittäminen, markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen ja suoramarkkinointi.

 4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema, yritys/organisaatio, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpitoalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Tämänkaltaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilatessasi verkkokaupasta maksu- tai logistiikkapalveluita tai muita kolmansien osapuolten tuottamia palveluita, joiden tilaus tapahtuu verkkosivustomme kautta. Kaikista tämänlaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Emme siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

 7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Becom Groupin verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).